KWALITEIT- EN MILIEU BELEID

Het beschermen van het milieu, het besparen van energie en het helpen bevorderen van duurzame ontwikkeling zijn kernprincipes bij Roztan sealants, dat ernaar streeft om klanten en werknemers oplossingen te bieden die voldoen aan de allerhoogste kwaliteits- en veiligheidsnormen.

KWALITEITSBELEID

 • Al onze activiteiten zijn gebaseerd op de behoeften en verwachtingen van onze klanten. Dit is de strategische basis van onze activiteiten en de winstgevendheid van het bedrijf.
 • Onze producten voldoen en overtreffen alle gestelde eisen en aan de verwachtingen van onze klanten.
 • We creëren een stimulerende werkomgeving en een competitief bedrijf waarin we onze vaardigheden kunnen ontwikkelen.

Onze producten beschikken over certificeringen , waaronder SNJF, Emicode, VOC-label, ISO en DIN die we hebben verkregen dankzij onze uitgebreide controle over onze processen, evenals certificering voor producten die zijn getest op contact met voedsel zoals ISEGA.

MILIEU BELEID

We streven naar een beter vandaag en een duurzame toekomst. Deze betrokkenheid komt duidelijk tot uiting in de grote verscheidenheid aan activiteiten waarmee we proberen onze impact op het milieu te minimaliseren en energie te helpen besparen:

 • We houden rekening met de gevaarlijke aard van onze productieprocessen en hun impact op de omgeving, en we zetten ons in om de risico’s te minimaliseren om ervoor te zorgen dat onze werknemers veilig zijn en het milieu wordt beschermd.
 • We gaan efficiënt om met grondstoffen, stroom en natuurlijke hulpbronnen en recyclen een aanzienlijk deel van de materialen.
 • We geven prioriteit aan milieuvriendelijke materialen bij het plannen van nieuwe producten en processen.
 • Bij onze activiteiten houden we rekening met de wettelijke vereisten en andere afspraken met betrekking tot milieuaspecten van de activiteiten van het bedrijf.
 • We ontwikkelen producten die leidend zijn in de overgang naar milieuvriendelijkere modellen, waarbij de VOC-emissies worden geminimaliseerd, die kunnen worden gebruikt om certificering voor duurzaam bouwen te verkrijgen.

Dezelfde principes gelden voor de samenwerking met onze leveranciers en partners. De hoogste prioriteit van al onze medewerkers is het waarborgen van kwaliteit en het beschermen van het milieu. We zullen toonaangevend blijven onder de wereldwijde fabrikanten van afdichtingsmiddelen door ons kwaliteits- en milieubeleid te volgen, nieuwe doelen te stellen en deze te bereiken.

GEZONDHEID EN VEILIGHEID

Voor Roztan sealants is het waarborgen van de veiligheid van haar werknemers een prioriteit. Het bedrijf stelt veilige praktijken vast die de risico’s tijdens het productieproces minimaliseren:

 • Medewerkers worden getraind in verschillende kwesties op het gebied van gezondheid en veiligheid op de werkplek.
 • Medewerkers worden bewust gemaakt van het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen.
 • Met de werkgroep worden de risico’s bestudeerd en preventieve maatregelen genomen, waaronder veiliger en efficiënter werken.
 • Producten zijn ontwikkeld om hun veiligheid tijdens productie en gebruik te garanderen, waardoor het gebruik van gevaarlijke stoffen wordt tot het uiterste geminimaliseerd.

INFORMATIE OVER CERTIFICATEN

Ons doel is om de gebruikers van onze producten beter geïnformeerd te maken over de gebruikte producten en hun kwaliteiten. Om de gebruikers naar een snel en goed resultaat te helpen, dient op de volgende punten te worden gelet:

 • Goed begrip van de eigenschappen van chemicaliën en hoe ze reageren op verschillende substraten.
 • De juiste applicatietechnieken.
 • Bewustwording van de milieu-impact van producten.

Om een ​​bewustere gebruiker te zijn en zo veilig mogelijk voor jezelf en het milieu te werken adviseren wij u de tekst hieronder te lezen en ontdek hierdoor de verschillende labels/certificaten die op de producten van Roztan sealants te vinden zijn.

 

WAT IS CE-MARKERING?

De Europese Unie stelt eisen aan alle fabrikanten die hun producten binnen de vrijhandelszone verkopen. De EU heeft de Bouwproductenverordening (CPR) 305/2011 geïntroduceerd, die volledig van kracht werd op 1 juli 2013, met als belangrijkste concept de Prestatieverklaring – of zoals het eenvoudiger wordt genoemd – DoP.

Het opstellen van de DoP werd verplicht voor alle fabrikanten wiens productportfolio producten bevat die onder een geharmoniseerde Europese norm (HEN) vallen. De DoP geeft de producent de mogelijkheid om de informatie over kenmerken van zijn product te leveren en door het opstellen van het document verzekert de fabrikant de conformiteit van het bouwproduct met de aangegeven prestaties.

Nadat de fabrikant de DoP heeft opgesteld, moet het product CE-gemarkeerd worden. De CE-markering is een certificeringsmerk dat de kleine samenvatting van de DoP genoemd mag worden. De CE-markering geeft dus aan dat de producten die in de EER worden verkocht, voldoen aan de hoge veiligheids-, gezondheids- en milieubeschermingseisen die zijn vastgelegd in de HEN (Harmonised European Standard).

Voor alle Roztan sealants-producten die binnen het toepassingsgebied van een geharmoniseerde Europese norm vallen, is de DoP- en CE-markering volgens de instructies aangebracht.

WAT IS VOC EN HOE KUNNEN WE HELPEN OM IN EEN BETERE OMGEVING TE LEVEN?

Vluchtige organische stoffen (VOC) zijn een reeks stoffen die behoren tot verschillende chemische klassen die gemakkelijk verdampen bij kamertemperatuur en zich vanuit materialen en producten in de omgeving verspreiden. VOC’s zijn vooral van invloed op de luchtkwaliteit binnenshuis. Er zijn meer dan 300 verschillende vluchtige organische stoffen geïdentificeerd en veel daarvan worden voornamelijk binnenshuis aangetroffen. Ze ontgassen uit bouwmaterialen, meubels etc. Als het gehalte aan VOC’s  te hoog is, kan een slecht binnenmilieu verschillende gezondheidseffecten hebben. Het gedurende langere tijd inademen van lage niveaus van VOC’s kan irritatie veroorzaken en kan het risico op gezondheidsproblemen vergroten, sommige stoffen zijn zelfs kankerverwekkend.

De huizen worden steeds luchtdichter gebouwd om energie te besparen. Daarom is de vraag om het VOS-gehalte binnenshuis te verlagen een belangrijk onderwerp geworden en zijn er eisen gesteld aan de chemicaliën die binnenshuis worden gebruikt. Aangezien de Europese Unie nog geen algemene regelgeving heeft ingevoerd, reguleren de landen zelf de ontgassingsconcentratie van VOC’s om de gezondheid te beschermen. In Europa zijn er 3 hoofdclassificaties die de lage VOC’s van bouwmaterialen bewijzen en de klant daarom een ​​beter binnenmilieu bieden:

 1. De Emicode-classificatie

EMICODE® is de naam van een door een handelsmerk beschermd classificatiesysteem, dat wordt gebruikt om producten voor het leggen van vloeren, lijmen en bouwproducten in te delen in de drie klassen op basis van hun emissie-eigenschappen. Het systeem heeft 3 emissiecategorieën met bepaalde grenswaarden voor VOS – EC2, EC1 en EC1 plus. De hoogste classificatie, een product met de minst vluchtige organische stoffen, is EC1 plus. Het Emicode-label is algemeen bekend en erkend in heel Europa.

 1. Het Franse VOC-label

Bouwproducten, decoratie- en meubelproducten die in Frankrijk worden verhandeld, moeten worden geëtiketteerd met een emissieclassificatie op basis van VOS-emissietests. Dit staat vermeld in het “Décret n° 2011-321”.

Het besluit nr. 3011-321 stelt 4 emissieklassen van de VOS-emissies vast – C, B, A en A+. De hoogste classificatie, een product dat de minder vluchtige organische stoffen heeft, is A+.

 1. Het Groene Punt

Green Dot of in het Nederlands “Groene Punt”  is een internationaal gebruikt symbool dat aangeeft dat de onderneming die het verpakte product op de markt brengt een financiële bijdrage betaalt voor de inzameling, sortering en recycling van verpakkingen.

Roztan sealants biedt verschillende producten aan die zijn getest en gecertificeerd door alle 3 de bovengenoemde classificaties.

Onze adviezen met betrekking tot de technische toepassing in woord, geschrift of door middel van proeven, worden naar beste weten verstrekt en gelden slechts als vrijblijvende aanwijzingen. Ditzelfde geldt ten aanzien van eventuele beschermende rechten van derden. Het ontslaat u niet van de verplichting de door ons geleverde producten op hun geschiktheid voor de beoogde procedé’s en doeleinden te controleren. Toepassing, gebruik en verwerking van onze producten als ook hetgeen op grond van onze technische adviezen door u wordt geproduceerd valt buiten onze controle mogelijkheden. Gebruik vindt derhalve onder uw eigen verantwoordelijkheid plaats. In geval van enige aansprakelijkheid blijft deze, voor alle schadegevallen, beperkt tot de waarde van de door ons geleverde en uw gebruikte producten. Vanzelfsprekend garanderen wij de goede kwaliteit van onze producten e.e.a. volgens de in onze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden genoemde maatstaven. Vervaardigd op basis van Silopren® siliconenrubber van Bayer.

© 2024 Alle rechten voorbehouden | Powered by iClicks